Nyhetsrum

5AMLD

2018 beslutade EU-parlamentet om ett nytt direktiv gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. Direktiv 2018/843/EU, det så kallade femte penningtvättsdirektivet (5AMLD), ska vara implementerat i svensk rätt senast den 10 januari 2020 och ser bland annat till att förbättra förutsättningarna för företag och stater att förebygga att finansiella system utnyttjas för att finansiera eller dölja kriminella handlingar samt att förbättra ramverket, särskilt med anledning av det ökande användningen av nya tekniska tjänster för terrorismfinansiering.

Vi har sammanfattat några av de viktigaste förändringarna/förslagen i direktivet och hur det påverkar Trapets och våra produkter.

Ökad insyn i register för verkliga huvudmän

Genom 5AMLD införs krav gällande transparens när det kommer till verkligt huvudmannaskap bakom bolag, truster och liknande juridiska konstruktioner. Reglerna medför att register om verkliga huvudmän i bolag ska bli offentliga samt att den verkliga huvudmannens medborgaskap ska ingå i registret. När det kommer till register för verkliga huvudmän i truster skiljer sig regelverket mellan medlemsstater vilket medför att många kan undgå att registreras eller övervakas. För att motverka detta och ge möjlighet till ökad insyn för utländska kontroll- och ägarstrukturer ska samarbete mellan stater framhävas och register över verkliga huvudmän för truster ska kopplas samman.

Krav på registerkontroll vid utredning av verkliga huvudmän

I och med ändringsdirektivet införs krav på att verksamhetsutövarens utredning om kunden har en verklig huvudman även ska omfatta registerkontroll. Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

Trapets tillhandahåller screening mot Bolagsverkets register för verklig huvudman i både InstantWatch KYC och AML. I tjänsten ingår systemstöd för loggning av den registerkontroll som genomförts mot Bolagsverkets register för verklig huvudman.

Krav på att rapportera avvikelser gällande verklig huvudman

I samband med kravet på registerkontroll av verkliga huvudmän kan nämnas att 5AMLD ställer krav på att verksamhetsutövare ska rapportera avvikelser mellan uppgifter i registret och uppgifter som deras kunder lämnar till dem. Detta var redan sedan tidigare krav enligt svensk lagstiftning (Lag 2017:631 om registrering av verkliga huvudmän, 3 kap 5 §) men nu blir det alltså ännu tydligare definierat på EU-nivå.

Trapets planerar att utveckla systemstöd för att upptäcka förändringar i ägarregistret till en kommande version av InstantWatch AML.

Register över funktioner som klassas som PEP

Varje medlemsstat har en skyldighet att skapa och upprätthålla ett register över vilka funktioner som anses vara PEP i respektive land. EU kommer att sammanställa dessa listor och tillgängliggöra dem för allmänheten.

När dessa listor görs tillgängliga kommer Trapets att använda sig av dem för att ytterligare finslipa vår redan marknadsledande nordiska lista över PEP och RCA.

Strängare åtgärder vid transaktioner och affärsförbindelser med högrisktredjeländer

Det nya direktivet ålägger strängare krav för skärpta åtgärder vid affärsförbindelser eller transaktioner med länder som återfinns på EU Kommissionens förteckning över högrisktredjeländer.

Trapets AML system, InstantWatch AML, har systemstöd för att identifiera och höja riskvärdet på kunder som är etablerade i högrisktredjeländer. Det finns dessutom möjlighet att lägga riktade bevakningar på transaktioner som genomförts i högrisktredjeländer, förutsatt att land framgår i transaktionsdata.

Trapets håller dessutom på att lansera en ny tjänst för administration och hantering av kundkännedoms frågor och svar; InstantWatch CDD. Tjänsten innebär bland annat att verksamhetsutövare kan identifiera kunder där det finns krav på fördjupad kundkännedom och kan genomföra riktade KYC-frågeutskick till berörda kunder samt konfigurera hur ofta dessa skall uppdatera sina kundkännedomsuppgifter.

Utökade befogenheter för Finanspolisen (FIU)

5AMLD ger nationella finansunderrättelseenheter (Financial Intelligence Units) ökade befogenheter att begära in information från finansiella institut, i vissa fall även utan föregående rapportering om misstänkt aktivitet för det aktuella institutet. Finanspolisen ska även ges befogenhet att begära sådan information på begäran av FIU i en annan medlemsstat.

Större utbyte av information mellan finansiella institut

I och med de nya reglerna ska det nu tillåtas att dela information inte bara inom en enhet eller koncern men även med andra kreditinstitut och finansiella institut, med hänsyn till de regler som finns för skydd av personuppgifter inom svensk rätt.

Läs mer på EU’s hemsida (engelska).