KYC Screening PEP Listor

Exakt PEP-screening – Ett måste för automatiska nykundsprocesser

KYC Screening PEP

Som en del av Trapets KYC Screening-tjänst, tillhandahåller vi två PEP-listor som banker och finansbolag kan kontrollera sina kunder mot. Dels PEP Edge som är en redaktionellt framtagen lista, dels Acuris Global PEP som är en automatiskt insamlad lista som innehåller globala PEP-poster.

Idag använder mer än 150 skandinaviska banker och finansbolag Trapets PEP-listor för kontroll av sina slutkunder. Dagligen genomför Trapets över 13 miljoner PEP-och sanktionskontroller för våra kunders räkning.

Nerladdningar

PEP Edge Screening summary

PEP Edge, en dedikerad PEP lista – “Exakt screening av nordiska kunder”

Målsättningen med PEP Edge har från början varit att i så stor utsträckning som möjligt inkludera personnummer och/eller födelsedatum på samtliga PEP och RCA som är medborgare och/eller boende i Norden. Trapets har idag 100% täckning på kända PEP och RCA med dess personnummer och/eller födelsedatum i Sverige. Därutöver har vi mycket god täckning på födelsedatum på kända PEP och RCA i Norge, Danmark, Finland och Island.

Syftet med att inkludera personnummer och/eller födelsedatum är att erbjuda våra kunder en möjlighet till ”exakt screening” av sitt kundregister. Genom att inkludera personnummer och/eller födelsedatum när man slår sina slutkunder mot PEP Edge så minimerar man risken för falska träffar. Med en falsk träff avses en matchning som genererats på felaktiga grunder. Om en screening generar en eller flera träffar vid en slagning mot PEP Edge kan man i stor utsträckning vara säker på att kunden är en PEP eller RCA. Det blir en ”exakt matchning” genom inkludering av födelsedata vid slagningar.

PEP Edge innehåller endast PEP och RCA som inkluderas i EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Flertalet andra PEP-listor innehåller felaktigt personer som inte borde inkluderas, såsom lokalpolitiker vilket generar falska träffar och därmed extra utredningsarbete.

Trapets redaktion uppdaterar PEP Edge dagligen och anpassar dess databas för att säkerställa att innehållet är uppdaterat. Avdelningen har specialiserat sig på att samla in information om PEP och RCA som lever i Norden, med fokus på Sverige, Norge Finland och Danmark.

Acuris Global PEP, en global, automatiskt insamlad, PEP lista

Acuris Global PEP är en automatisk insamlad lista som innehåller mer är 70. 000 globala poster. Kvalitén på dess täckning är inte lika bra som den redaktionellt framtagna listan men den är ett bra komplement för slagningar av icke-nordiska kunder.

Fördelar

Genom att inkludera personnummer och/eller födelsedatum när man slår sin kundstock mot PEP Edge så kan Trapets kunder vara tämligen säkra på att de matchningar som uppstår är korrekta. Genom att slå mot PEP Edge kan våra kunder undvika falska träffar och därmed förenkla nykundsprocesser och onödigt utredningsarbete undvikas.

Person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och nära medarbetare

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig kan utgöra en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott eller andra former av påtryckningar.

Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar. Med kända medarbetare avses dels en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, dels en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse – och dels en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Hur kommer man igång?

Det behövs ett avtal med Trapets AB för att kunna använda tjänsten. Inom ett par dygn skickas inloggningsuppgifter och man är igång. Trapets tillhandahåller specifikationer och support. Kontakt Trapets för mer information och priser!

BOKA EN DEMO NU