InstantWatch CDD

InstantWatch CDD; Onboarding och fortlöpande customer due diligence

Om vår CDD service

InstantWatch CDD är ett flexibelt system som används för onboarding av nya kunder såväl som fortlöpande due diligence. Systemet gör det möjligt för företag att automatisera kundens due diligence-process och samtidigt minska risken för att utnyttjas för penningtvätt och terroristfinansiering.

Nerladdningar

InstantWatch - CDD - PRODUKTBROSCHYR

Onboarding KYC

Vid onboarding av nya kunder är KYC-processen avgörande för att följa de nuvarande och kommande AML-förordningarna. InstantWatch CDD ger ett utmärkt stöd för:

  • Kundidentifiering
  • Insamling och lagring av KYC-information
  • Screening och insamling av tredjepartsdata
  • Riskuträkning
  • Analys av KYC-svar
  • Avtalssignering

InstantWatch CDD har ett användarvänligt gränssnitt och är enkelt att administrera. I systemet kan man konfigurera frågeformulär, riskmodell och analys av insamlad information. Alla frågeformulär kan utformas så att de dynamiskt ändrar frågor baserat på kundens tidigare svar eller baserat på annan information som är känd om kunden.

Riskbedömning

Plattformen InstantWatch erbjuder ett automatiskt och holistiskt riskbaserat tillvägagångssätt där risker beräknas med hjälp av en viktbaserad riskmodell som är konfigurerbar för att stödja alla typer av verksamheter. Många olika attribut kan beaktas vid beräkning av kundens riskvärde. Exempel på faktorer som ofta används är svar på KYC-frågor, screeningresultat, kundinformation och information som samlats in från externa källor etc. Riskmodellen kan generera en riskpoäng för den potentiella kunden och kontot i realtid med hjälp av ett API.

Fortlöpande Due Diligence

Förordningar och lagar betonar vikten av kundkännedom, KYC ”know your customer”. En viktig aspekt är att hålla informationen uppdaterad för att övervaka kunder enligt deras KYC-svar och motsvarande riskvärde.

InstantWatch CDD stödjer funktionalitet som möjliggör förnyelse av kundernas KYC-svar. Det är lätt att skapa olika frågeformulär som är baserade på en uppsättning fördefinierade frågor. Beroende på kundens riskvärde eller andra faktorer kommer motsvarande frågeformulär att aktiveras.

Frågeformulären kan aktiveras som ett engångsjobb, för en utvald kund vid en viss tidpunkt eller som ett pågående jobb för att automatiskt aktivera frågeformulär för en fördefinierad uppsättning relevanta kunder.

Förbjupad Due Diligence

Om en kund av någon anledning inte kan onboardas automatiskt eller om kunden betraktas som en högrisk kund och därför kräver att mer information samlas in om personen, kan det vara nödvändigt med fördjupad due diligence.

InstantWatch CDD gör det möjligt för ett företag att fastställa regler baserade på kundens KYC-svar, deras beräknade risk, screeningresultat och/eller information samlad från externa källor. Detta kan medföra en större omfattning frågor (t.ex. följdfrågor baserade på tidigare svar) som ställs till den specifika kunden eller manuell hantering av applikationen. En automatisk validering av KYC-svaren kan konfigureras både i onboarding-processen och i den pågående due diligence-processen.

Sättet att validera en kund är konfigurerbart och kan anpassas till varje företags specifika krav.

Effektivt arbetsflöde

InstantWatch CDD arbtesflöde hanteras effektivt med kraftfulla varningar, ärendehantering och rapporteringsverktyg. Arbetsflöden kan anpassas personligen med instrumentpaneler som innehåller konfigurerbara widgetar, vilket gör att användaren kan optimera sitt arbetsflöde. All dokumentation kan enkelt lagras i själva varningen eller i ärendehanteringsverktyget. Systemet kan konfigureras för gallring av personuppgifter för att uppfylla GDPR.

Integration

InstantWatch CDD kan enkelt integreras in i ett företags egen kundportal med ett REST API.

Övervaknings- och revisionsmöjligheter

InstantWatch har stöd för att utöva kontrollfunktioner för att säkerställa att systemet gör vad det förväntas göra. Alla konfigurationer är dokumenterade i systemet, och du kan enkelt titta på gamla konfigurationer, kommentarer om varför det är konfigurerat på ett specifikt sätt samt undersöka resultatet av förändringar som gjordes under en period. Systemet innehåller en omfattande granskningslogg med full spårbarhet, och användare med tillräckliga privilegier kan spåra alla förändringar när som helst.

Hur kommer jag igång?

InstantWatch CDD kan tillhandahållas som en internettjänst med hosting hos Trapets. Detta är det snabbaste sättet att komma igång. Sekretess och säkerhet tas om hand av systemet och av Trapets. InstantWatch kan, som ett alternativ, levereras till och hostas av kunden. Leveransprojektet är snabbt och effektivt och kunden kan vara igång inom några veckor. Vänligen kontakta Trapets för mer information och priser.

BOKA EN DEMO