Do you want to switch language?

Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är viktigt för oss. Vi åtar oss att den information vi samlar in om enskilda personer endast sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs nedan.

Version: februari 2024

Din användning av denna webbplats kommer sannolikt att vara i yrkesmässigt syfte eftersom Trapets levererar tjänster till företag.

Trapets webbplatser kan innehålla länkar till andra företags webbplatser eller tjänster, med egna integritetspolicyer. Trapets ansvarar inte för någon behandling av personuppgifter som utförs av sådana andra företags webbplatser eller tjänster.

Trapets tjänsteleverans inkluderar behandling av personuppgifter på uppdrag av våra kunder, som personuppgiftsbiträde (enligt definitionen i GDPR). Varje kund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för sin räkning. Trapets behandling styrs av det relevanta kundavtalet, inklusive databehandlingsavtalet, och omfattas inte av denna integritetspolicy.

Insamling och behandling av uppgifter

Affärskontakter

Trapets webbplatser gör det möjligt för Trapets att samla in information om IP-adresser och webbplatsaktiviteter för besökare, med hjälp av cookies (se nedan för mer information om cookies).

På Trapets webbplatser kan en besökare fylla i ett formulär där besökaren ger Trapets specifika personuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och företag) för att boka en demo, bli kontaktad av Trapets och/eller anmäla sig till Trapets nyhetsbrev, webbseminarier eller evenemang eller för att ladda ner material. Det är helt frivilligt att förse Trapets med sådan information. Om en besökare har lämnat personuppgifter till Trapets kan Trapets även samla in andra allmänt tillgängliga yrkesmässiga personuppgifter (t.ex. titel/befattning eller kontaktuppgifter) från allmänt tillgängliga källor, t.ex. LinkedIn eller andra kommersiella webbplatser.

Trapets samlar även in kontaktuppgifter för potentiella företag från kommersiella källor, som Kaspr (https://info.kaspr.io/). Insamlande, lagring och delning av uppgifter av Kaspr omfattas av Kasprs Privacy Policy (https://www.kaspr.io/privacy-policy).

Trapets samlar inte in eller behandlar några känsliga uppgifter om affärskontakter.

Trapets behandlar de insamlade personuppgifterna avseende affärskontakter endast för kundrelationshantering (CRM) och B2B-försäljning och marknadsföring, inklusive generering och kvalificering av leads, inklusive distribution av nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för Trapets behandling av kontaktuppgifter är Trapets legitima intresse av CRM och försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Kundsupport

För kundsupport använder Trapets en supportportal från Zendesk. Inom supportportalen behandlar Trapets namn och e-postadress för användaren av supportportalen. Trapets är personuppgiftsansvarig för supportprocessen i Zendesk-plattformen och den rättsliga grunden för sådan behandling är Trapets berättigade intresse av att leverera en effektiv kundsupport. Uppgifter i Trapets Zendesk-plattform lagras inom EU.

Trapets Screening Data

Som en del av vår tjänst, kan Trapets också samla in och/eller behandla personuppgifter om företagsrepresentanter och verkliga huvudmän, sanktionerade personer samt information om personer i politiskt utsatt ställning (PEP) och deras familjemedlemmar och kända medarbetare, från Trapets tredjepartsleverantörer eller från allmänt tillgängliga källor. Uppgifterna innehåller i allmänhet namn, nationalitet, födelsedatum, adress och, om tillgängligt, personnummer och position (gemensamt kallade " Screening Data").

Som huvudregel utförs insamling och behandling av Screening Data av Trapets som personuppgiftsbiträde för vår kund (den personuppgiftsansvarige). Sådan behandling av Trapets styrs av det relevanta kundavtalet, inklusive personuppgiftsbiträdesavtal, och omfattas inte av denna integritetspolicy.

I begränsad utsträckning utförs dock insamling och behandling av Screening Data av Trapets som personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Den baseras då på ett berättigat intresse av att leverera Trapets Screening-tjänst, direkt eller via Trapets återförsäljare eller partners, till kunder eller tredje parter med en rättslig skyldighet om penningtvätt (AML), finansiering mot terrorism och/eller andra rättsliga skydligheter.

Screeningdata används endast för att hjälpa verksamhetsutövare och andra parter att uppfylla sina rättsliga skyldigheter avseende bekämpning av penningtvätt (AML), finansiering av terrorism och/eller andra lagstadgade krav.

Screeningdata uppdateras kontinuerligt och kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för dess syfte eller efterlevnad av rättsliga krav för Trapets eller våra kunder. Inom ramen för Trapets tjänster kan Screening Data överföras till Trapets partners, deras slutkunder eller Trapets kunder. Sådana partners och/eller slutkunder är ansvariga för sin behandling av Screening Data. 


e-learning (Education) 

För tillhandahållande av e-learningtjänst (Education, tillgänglig endast i Sverige) behandlar Trapets användares personuppgifter i form av namn, e-postadress, inloggningsinformation, uppgift om användaren fullgjort utbildningen, i syfte att tillhandahålla och administrera tjänsten enligt Trapets allmänna villkor för e-learning. Trapets är personuppgiftsansvarig för sådan behandling, i enlighet med denna integritetspolicy. Den lagliga grunden för sådan behandling är Trapets legitima intresse att leverera den aktuella tjänsten.

E-learningtjänsten tillhandahålls på en plattform som tillhandahålls av Skillboost. Skillboost behandlar användares personuppifter (namn, e-postadress, inloggningsinformation, uppgift om användaren fullgjort utbildningen, information om användning och cookies) i syfte att tillhandahålla plattformen. Skillboost är personuppgiftsansvarig för sin behandling, som beskrivs närmare i Skillboosts integritetspolicy.

Rekrytering

Trapets behandlar personuppgifter om kandidater inom ramen för vår rekryteringsprocess med hjälp av Teamtailor. Integritetspolicyn för sådan behandling finns tillgänglig på https://career.trapets.com/privacy-policy.

Personuppgiftsansvarig

När Trapets är personuppgiftsansvarig:

Trapets AB, organisationsnummer 556586-4773, Kungsgatan 56, 111 22 Sverige.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om detta eller någon annan information som rör integritet, tveka inte att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@trapets.com.

Registrerades rättigheter

Varje mottagare av nyhetsbrev kan när som helst välja att avregistrera sig och kommer då inte längre att få Trapets nyhetsbrev.

Du kan, om Trapets är personuppgiftsansvarig, kontakta Trapets och begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Efter en skriftlig, undertecknad ansökan till Trapets kan du också få information om vilka personuppgifter som behandlas av Trapets som personuppgiftsansvarig och hur Trapets behandlar dessa uppgifter. Du har också möjlighet att begära begränsning av behandling eller att invända mot sådan behandling.

Om du anser att Trapets behandling av dina uppgifter strider mot tillämplig lagstiftning kan du rikta ett klagomål till vårt dataskyddsombud på dpo@trapets.com. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se), eller till tillsynsmyndigheten i det land där du är bosatt.

Lagringstider

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för dess syfte eller för efterlevnad av rättsliga krav.

För affärskontakter lagrar Trapets personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) för relevanta kontaktpersoner hos en kund så länge kundrelationen varar och under en rimlig tid efter det. För leads eller potentiella kunder i Trapets försäljningsprocess och andra affärskontakter kommer Trapets att lagra personuppgifterna så länge som det anses relevant, beroende på omständigheterna.

När personuppgifterna inte längre behövs kommer Trapets att förstöra eller radera dem på ett säkert sätt. Trapets tar kontinuerligt bort eller korrigerar personuppgifter som vi upptäcker är felaktiga eller föråldrade.

Biträden och tredje man

Trapets kommer att behandla de personuppgifter som tillhandahålls, men de kan också överföras till Trapets underbiträden. I den mån personuppgifter överförs av Trapets till ett tredje land kommer sådan överföring att ske genom en giltig mekanism enligt GDPR.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Trapets vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt tillämplig nationell lagstiftning för att skydda de personuppgifter vi behandlar.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies för att anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera trafik. Cookies är små textfiler som webbplatser kan använda för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Vår webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Alla andra cookies än de som är absolut nödvändiga för driften av vår webbplats är föremål för ditt samtycke enligt lag. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke från cookie-deklarationen på vår webbplats, annars upphör samtycke automatiskt efter 12 månader.

Du kan blockera cookies

Om du inte accepterar användningen av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera cookies. Du kan då dock inte använda några tjänster som kräver att du loggar in.

Red, glossy, and parallel lines with a slight reflection of green and blue lights at the bottom.

Mer information

Har du fler frågor eller vill ha mer information om vår IT-säkerhet och integritet? Du är välkommen att kontakta oss för mer information.