Do you want to switch language?

Fyra steg till ett riskbaserat arbetssätt inom redovisning och revision

Revisorer och redovisningskonsulter måste enligt EU:s penningtvättsdirektiv implementera ett riskbaserat tillvägagångssätt för att bekämpa penningtvätt. I den här artikeln kommer vi att diskutera fyra steg till ett riskbaserat arbetssätt.
Man in a white shirt sitting at a desk with a pen in his hand, looking into the distance.

EU:s penningtvättsdirektiv kräver att revisorer och redovisningskonsulter använder ett riskbaserat arbetssätt i arbetet mot penningtvätt. Det är ett flexibelt och rationellt tillvägagångssätt för att hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, där det i grund och botten handlar om att anpassa sina efterlevnadsåtgärder till de specifika risker man står inför.

Ett riskbaserat arbetssätt kräver en hög nivå av förberedelse, vilket kan innebära vissa utmaningar. Det gäller att följa särskilda steg och god praxis för att effektivt få på plats ett riskbaserat arbetssätt.

Steg 1: Identifiera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism

Det första steget är att identifiera omfattningen av de revisions- och redovisningstjänster som verksamheten erbjuder, och att identifiera de potentiella risker som de medför, till exempel risken att vara inblandad i eller underlätta penningtvätt.

Man bör titta på interna och externa faktorer, som till exempel:

 • tjänsternas karaktär och omfattning; 
 • kundernas profil och beteende;
 • geografisk lokalisering och jurisdiktion;
 • regelverk och förväntningar; 
 • branschens praxis och standarder;
 • samt historik.

Steg 2: Bedöm risknivån

Det andra steget är att bedöma riskernas nivå och karaktär.

Det gäller att mäta sannolikheten för och konsekvenserna av varje risk och tilldela varje process, aktivitet eller tillgång en riskbedömning. Riskbedömningen bör dokumenteras och baseras på en konsekvent och transparent metod.

Riskbedömningen ska sedan godkännas av företagsledningen och andra intressenter.

Steg 3: Minska riskerna

Det tredje steget är att utforma en riskbaserad arbetssätt som omfattar:

 • Kundkännedom: Samtliga kunders identitet och bakgrund ska identifieras och man ska kunna förstå affärsförbindelsens karaktär och syfte. Det är skärpta krav på kundkännedom för högriskkunder, t.ex. personer i politiskt utsatt ställning.
 • Rapportering: Bolaget bör rapportera alla misstänkta eller ovanliga transaktioner och beteenden till relevanta myndigheter.
 • Utbildning: Ett bolag under tillsyn ska säkerställa regelbunden utbildning för sin personal om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism samt om åtgärder för regelefterlevnad.
 • Interna kontroller: Man bör säkerställa att processerna för regelefterlevnad implementeras och övervakas på rätt sätt. Detta inkluderar policys, rutiner, roller och ansvar, rapportering, ansvarsfördelning och oberoende granskningar.

Steg 4: Övervaka riskerna och åtgärderna

Det fjärde steget är att löpande granska riskerna och effektiviteten av åtgärderna.

Man bör också hålla sig à jour med förändringar när det gäller riskerna för finansiell brottslighet och anpassa processerna och arbetssättet för regelefterlevnad.

Nästa steg

För att framgångsrikt få på plats ett riskbaserat tillvägagångssätt kan man anta vissa rutiner till kontinuerlig förbättring, såsom att:

 • Regelbundet följa rekommendationer från relevanta myndigheter och parter.
 • Nyttja de verktyg som kan underlätta identifiering och bedömning av riskerna för finansiell brottslighet, t.ex. system för grundläggande informationsinsamling och dokumentation, screening vid onboarding av nya kunder.
 • Söka råd och guidning från aktörer som har erfarenhet och kunskap av ett riskbaserat tillvägagångssätt.
 • Utveckla en intern medvetenhet om riskerna och vad som krävs genom rätt rutiner, kunskap och värderingar.

Relaterat innehåll

 • A silhouette of a person working at a desk with a computer and other equipment, seen through a circular window. 

  Kundkännedom har aldrig varit viktigare

  Att veta vem man gör affärer med är mer relevant än någonsin. Med den organiserade brottsligheten på uppgång, visar globala rapporter att svenska bolag brister i arbetet med regelefterlevnad.

 • Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

  3 steg för att komma igång med kundkännedom

  130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Lagstiftarna vill motverka den finansiella brottsligheten och ålägger därför strika krav på kundkännedom i allt fler branscher.