Do you want to switch language?

Marknadsmissbruksförordningen – hur tillämpas regelverket på fondföretag?

Marknadsmissbruksförordningen eller Market Abuse Regulation (MAR) fortsätter att vara en prioritet för fondbolag som måste anpassa sig till de senaste reglerna. Detta behöver du göra för att följa MAR.
Modern building with a curved facade made up of windows in various shades of blue, gray, and orange.

Marknadsmissbruksförordningen eller Market Abuse Regulation (MAR) fortsätter att vara en prioritet för tillsynsmyndigheter för att bibehålla transparensen och integriteten på de europeiska finansmarknaderna. Fondbolagen är inget undantag.

Enligt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority - ESMA) uppgick de administrativa sanktionerna till över 50,000 euro endast under 2021. Samtidigt uppgick böterna för straffrättsliga överträdelser av förordningen till mer än 5 miljoner euro.

I den här artikeln går vi igenom MAR, hur den tillämpas på fondbolag och vad du behöver göra för att följa den.

Vad är marknadsmissbruksförordningen?

Marknadsmissbruksförordningen är en uppsättning regler som tagits fram av Europeiska unionen för att förebygga, upptäcka och rapportera brottslig verksamhet på finansmarknaderna, såsom insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation.

Syftet med reglerna är att öka transparensen på marknaden, skydda investerarna och hålla sig uppdaterad med utvecklingen på finansmarknaderna i Europa.

Vad omfattas av marknadsmissbruksförordningen?

Marknadsmissbruksförordningen (596/2014) omfattar de finansiella instrument som definieras i artikel 2. Sammanfattningsvis gäller bestämmelserna i nämnd lag för följande finansiella instrument:

  1. Finansiella instrument som handlas på en multilateral handelsplattform (Multilateral Trading Facility - MTF).
  2. Finansiella instrument som handlas på en organiserad handelsplattform (Organised Trading Facility - OTF).
  3. Finansiella instrument vars värde beror på eller påverkar ett annat finansiellt instrument som tidigare nämnts.

Vilka omfattas av marknadsmissbruksförordningen?

Oavsett bransch berörs alla aktörer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner av marknadsmissbruksförordningen.

För att uppfylla sina skyldigheter enligt MAR måste dessa aktörer inrätta och upprätthålla effektiva åtgärder, system och förfaranden för att upptäcka och rapportera misstänkta ordrar och transaktioner.

Om en aktör misstänker att en order eller transaktion utgör eller kan utgöra insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan måste hen underrätta landets behöriga myndighet.

För att vara mer kortfattad förklarar ESMA att skyldigheten att upptäcka och identifiera brottslig verksamhet enligt MAR även gäller för "företag på köpsidan, t.ex. investeringsförvaltningsföretag". Denna definition omfattar även fondbolag.

Hur kan fondbolag uppfylla kraven i marknadsmissbruksförordningen?

Fondbolagen ska genom kontinuerlig marknadsövervakning fastställa lämpliga arrangemang, system och förfaranden för att följa reglerna och kontrollera förekomsten av marknadsmissbruk.

Marknadsövervakning är den kontinuerliga övervakningen av finansmarknaderna för att upptäcka och förhindra marknadsmissbruk.

Det innebär att man analyserar alla order och transaktioner och upptäcker misstänkt aktivitet som kan tyda på brottslig verksamhet, t.ex. marknadsmanipulation, insiderhandel eller andra former av marknadsmissbruk.

ESMA har utfärdat tekniska standarder för tillsyn (Regulatory Technical Standards - RTS) som fastställer kraven för marknadsövervakning.

För att sammanfatta rapporten, här är de tre nyckelkraven för att fondbolag ska följa reglerna:

  • Använda automatiserade system i sina marknadsövervakningsprocesser för att analysera stora datamängder och upptäcka misstänkt aktivitet snabbt och effektivt.
  • Manuell övervakning behövs också, vilket innebär att de bör ha rutiner för manuell hantering av transaktioner och orderanalys.
  • De bör utforma övervakningssystem och rutiner baserat på faktorer som: antalet hanterade order och transaktioner, de finansiella instrument och marknader som omfattas, orderstorlek och handelsfrekvenser samt typen och storleken på verksamheten.

Vad är övervakningskravet för fondbolag?

Kravet är kontinuerlig övervakning av alla ordrar och affärer, och det primära fokuset för fondbolag bör vara att upptäcka misstänkt marknadsmanipulation, särskilt under känsliga och kritiska perioder, såsom:

  • Auktioner (öppning, stängning, intradag).
  • Månads-, kvartals- och årsslut för avstämningsperioder.
  • Värderingsintervall för nya aktieemissioner.
  • Förvärv och andra situationer som är relevanta för värdering av fonders nettotillgångsvärde (net asset value - NAV).

Det andra fokusområdet är insiderhandel, eftersom det ofta saknas incitament för personlig ekonomisk vinning.

Sammanfattningsvis

Marknadsmissbruksförordningen eller Market Abuse Regulation (MAR) är en uppsättning regler som syftar till att upprätthålla transparensen och integriteten på de europeiska finansmarknaderna.

Fondbolag är inte undantagna från att följa dessa regler. De måste inrätta effektiva system och processer för att upptäcka, förhindra och rapportera misstänkt marknadsmissbruk.

Genom att följa marknadsmissbruksförordningen kan fondbolag skydda investerare och förbättra marknadstransparensen samtidigt som de håller sig uppdaterade gällande utvecklingen av de europeiska finansmarknaderna.