Do you want to switch language?

Insiderbrottslighet - vad det är och hur man kan minimera riskerna

Insiderbrottslighet är ett komplext och starkt reglerat område som har varit föremål för mycket forskning och juridisk debatt. Den här artikeln förklarar vad insiderbrottslighet är och bästa praxis för att skydda din verksamhet.
Per Friberg

Per Friberg

Head of Financial Crime Surveillance
A traffic light in silhouette against a bright sky with lens flare.

Introduktion

Insiderbrottslighet är ett komplext och starkt reglerat område som har varit föremål för mycket akademisk forskning och juridisk debatt. Nyhetsbyråer rapporterar ofta om fall av insiderbrott och dess allvarliga konsekvenser för de inblandade.

Insiderbrott, eller insider trading, är ett beteende som förhindrar en korrekt prisbild och en fullständig marknadstransparens, vilket är en förutsättning för en väl fungerande handel med finansiella instrument för samtliga aktörer på finansmarknaden.

Det är ett allvarligt brott som kan skada både de företag vars konfidentiella information läcker ut, men även integriteten och effektiviteten på de finansiella marknader där de noterade företagens aktier handlas. Men vad är egentligen insiderbrott och vad kan företagen göra för att minimera riskerna att drabbas?

Per Friberg, Head of Financial Crime Surveillance på Trapets, definierar insiderbrott, dess juridiska implikationer och bästa praxis för att skydda din verksamhet från att utnyttjas för den här typen av brottslighet.

Vad är insiderbrott?

Insiderbrott är ett av brotten som ingår i begreppet marknadsmissbruk. Det begås när någon med tillgång till insiderinformation använder den för att köpa eller sälja finansiella instrument som informationen avser, antingen för egen eller annans räkning.

Insiderbrott begås också när någon med tillgång till insiderinformation annullerar eller ändrar villkoren för en marknadsorder för ett finansiellt instrument, om ordern lades innan insiderinformationen blev känd för aktören.

Olagligt röjande av insiderinformation är ett närbesläktat brott, vilket innebär att läcka insiderinformation till en obehörig tredje part, med eller utan rekommendation att agera utifrån informationen.

Viktigt att tillägga här är att även försök till insiderbrott är kriminaliserat. Man kan med andra ord riskera att åtalas utan att vare sig ha genomfört någon handel eller gjort någon ekonomisk vinst genom sitt agerande.

Vad betraktas som insiderinformation?

Insiderinformation är information av specifik natur, som inte har offentliggjorts eller på annat sätt gjorts tillgänglig för allmänheten, som rör ett eller flera finansiella instrument. Sådana instrument inkluderar aktier, obligationer, derivat eller andra relaterade instrument som är upptagna för handel på en marknadsplats. 

Om den aktuella informationen skulle offentliggöras skulle den sannolikt ha en betydande inverkan på priserna på de finansiella instrument som informationen rör. 

Det ska dock påpekas att den faktiska prispåverkan som följer efter ett offentliggörande av insiderinformation saknar betydelse i juridisk mening, utan ska snarare ses som en vägledning i bedömningen av informationens värde.

Begreppet “information av specifik natur” avser i detta sammanhang information som består av en specifik uppsättning omständigheter eller händelser som för närvarande existerar eller sannolikt kommer att inträffa i framtiden.

Informationen måste vara tillräckligt detaljerad för att en förnuftig investerare ska kunna avgöra dess potentiella inverkan på priserna på relaterade finansiella instrument.

Några exempel på insiderinformation är följande:

 • Ett offentligt uppköpserbjudande till ett företags aktieägare där budet är betydligt högre än det aktuella marknadsvärdet.
 • En stor genombrottsorder för företaget, eller mottagandet av en order för en ny produkt som bedöms ha stor potential för omsättnings- och vinsttillväxt.
 • Ett finansiellt resultat som avviker väsentligt från förväntningarna på marknaden, oavsett om det är i positiv eller negativ riktning.

Hur påverkar insiderbrott företagen?

Insiderbrott är olagligt eftersom det ger en orättvis fördel till dem som har unik tillgång till insiderinformation och använder den som ett brottsverktyg med motivet att för egen eller annans räkning generera en ekonomisk eller annan vinning, ofta i samband med handel i relaterade finansiella instrument.

Det undergräver förtroendet för finansmarknaderna samt dess integritet och effektivitet, eftersom den snedvrider marknadspriserna för tillgång, efterfrågan och omsättning för finansiella instrument, vilket i sin tur på ett mycket allvarligt sätt försvagar befintliga och potentiellt nya investerares förtroende för den marknad som drabbas.

Många företag är beroende av en rättvis, genomlyst och regelmässigt ordnad marknad för att attrahera nya investerare och med deras stöd som aktieägare kunna anskaffa kapital för att finansiera och utveckla sin verksamhet. 

Om potentiella investerare saknar förtroende för en marknad på grund av att det misstänks förekomma insiderbrott som inte upptäcks och lagförs, kommer de sannolikt att hålla sig borta från den marknaden och helt avstå från att riskera sina investeringar där.

Den skadliga följden innebär bland annat att många noterade företag inte kan starta eller fortsätta med sin verksamhet utan tillgång till nytt kapital genom exempelvis nyemissioner. 

Investerare som känner förtroende för att investera på aktiemarknaden är en mycket viktig del för många noterade företags finansiering, framtida affärsutveckling och tillväxt.

Dessutom kan insiderbrott skada anseendet och värdet på de företag vars insiderinformation missbrukas. 

En anställd med kontinuerlig tillgång till insiderinformation kan till exempel vidarebefordra den till bekanta med instruktioner om att handla specifika aktier eller andra finansiella instrument som är relaterade till informationen, i syfte att till minimal risk generera en brottslig ekonomisk vinning genom agerandet.

Detta riskerar att skada bolagets rykte hos leverantörer, kunder och andra samarbetspartners och är dessutom ett grovt missbruk av det förtroende som bolaget ger sina anställda. 

Det är en allvarlig kriminell handling att olagligen röja insiderinformation och en fällande dom kan innebära en påföljd motsvarande fängelse i upp till två år.

Så förhindrar du att insiderbrott sker på din verksamhet

Även om det är nästintill omöjligt för ett företag att skydda sig mot att en anställd som plötsligt bestämmer sig för att begå brott relaterat till sin arbetsgivare, finns det vissa åtgärder du kan vidta för att avsevärt minska risken för att drabbas av olagligt röjande av insiderinformation och insiderbrott i din verksamhet.

Dessa åtgärder inkluderar:

 • Begränsa antalet anställda som har tillgång till insiderinformation och se till att de känner till sina rättsliga skyldigheter och hur de ska förhålla sig till det förtroende de har givits för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
 • Implementera fysiska och digitala säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och spridning av insiderinformation, annan konfidentiell information och företagshemligheter.
 • Utbilda anställda om riskerna och konsekvenserna kring insiderbrott och olagligt röjande av insiderinformation, samt ge dem vägledning och stöd om de har några frågor eller funderingar.
 • Se kontinuerligt över era arrangemang, system, förfaranden och rutiner i enlighet med gällande krav från tillsynsmyndigheter och lagstiftare.
 • Använd smarta loggar som fångar upp och dokumenterar alla åtgärder som vidtas av enskilda personer i samband med hanteringen av insiderinformation. Analysera digitala fotspår och förbjud riskfyllda beteenden för samtliga anställda.
 • Vidta adekvata säkerhetsåtgärder för de digitala enheter som tillhandahålls de anställda på kontoret.
 • Observera och lär av andra organisationer med erfarenhet av säkerhetsåtgärder på hög nivå, såsom den militära underrättelseverksamheten, Säkerhetspolisen eller anlita civila företag som erbjuder expertkompetens inom IT-säkerhet, cybersäkerhet, IT-forensik och regelbunden, objektiv genomgång av de system och rutiner som används i verksamheten.
 • Genomför en fördjupad bakgrundskontroll, gärna med hjälp av extern expertis, innan ni anställer personal som hanterar insiderinformation som en del av sina dagliga arbetsuppgifter. Den svagaste länken är alltid de personer som har tillgång till insiderinformation.

Sammanfattningsvis

Insiderbrott innebär att någon med tillgång till insiderinformation samtidigt använder den för att köpa, sälja eller ändra villkor för redan inlagda order i relaterade finansiella instrument som informationen rör. 

Här ingår även att agera för någon annans räkning eller att uppmana någon annan att agera på insiderinformationen. Även försök till insiderbrott är kriminaliserat.

Insiderbrott snedvrider marknadspriser och ger en skev och felaktig bild av tillgång, efterfrågan och omsättning. Det undergräver investerares förtroende för handel med finansiella instrument och skadar företagens anseende och värde på ett flertal sätt.

För att förhindra insiderbrott kan bolag begränsa antalet anställda som har tillgång till insiderinformation, införa förhöjda säkerhetsåtgärder, regelbundet utbilda sina anställda, använda smarta loggsystem för spårbarhet av access till insiderinformation, samt vidta ett stort antal övriga säkerhetsåtgärder i syfte att minimera riskerna för insiderinformation hanteras på ett riskfyllt och olämpligt sätt.

Om författaren

 • Per Friberg

  Per Friberg

  Head of Financial Crime Surveillance

  Per har en bakgrund inom investment banking med bred erfarenhet som Sales trader av europeiska och amerikanska aktier och derivat. Han har arbetat som brottsutredare av marknadsmissbruk vid Ekobrottsmyndigheten och vid Nationella Anti-korruptionsgruppen på NOA inom Polismyndigheten innan han tillträdde sin nuvarande tjänst hos Trapets under 2021.

Marknadsövervakning

Läs mer