Do you want to switch language?

Smurfing - metoden som ofta används för att tvätta pengar

Vad har smurfarna och penningtvätt gemensamt? Egentligen ingenting, men termen ”smurfing” är faktiskt tagen från de små, blå figurerna från Belgien.
A man with a beige jacket sitting in an entrance, with a stone wall in the background.

I den populära serien utför smurfarna kollektivt uppgifter för att uppnå ett större mål. Smurfing representerar därför metaforiskt många små transaktioner som används för att dölja en större, olaglig summa pengar som därmed tvättas.

Inom både penningtvätt och finansiering av terrorism används smurfing som en metod för att integrera olagliga medel i det finansiella systemet och få dem att framstå som legitima tillgångar.

När medlen har "smurfats" tillräckligt genom olika banker eller kommersiella verksamheter kan de konsolideras för användning i den lagliga ekonomin och finansiera ytterligare brottslig verksamhet eller terrorism utan att lätt kunna spåras tillbaka till sitt kriminella ursprung.

En stor utmaning för finansiella bolag

Smurfing är ingen ny metod, men den har antagit nya former i samband med utvecklingen av ny teknologi. 

Smurfing innebär stora utmaningar för bolag under tillsyn och myndigheter som har till uppgift att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Smurfingmetoderna utnyttjar begränsningarna i traditionella övervakningssystem som är utformade för att flagga stora, misstänkta transaktioner. 

Smurfing däremot kräver mer sofistikerade och nyanserade metoder för att upptäckas och förhindras.

Smurfing blev en erkänd teknik under 80- och 90-talen, i samband med att finansiella institutioner världen över började införa strängare regler mot penningtvätt. Dessa regelkrav inkluderade ofta rapporteringskrav för transaktioner över ett visst tröskelvärde.

Smurfing var ett direkt svar på dessa åtgärder, med försöket att kringgå kontrollerna genom att dela upp stora transaktioner i flera, mindre transaktioner.

I takt med att digitala finansiella tjänster växte fram, utvecklades smurfing bortom traditionella kontantinsättningar till att omfatta komplexa system som involverade digitala överföringar, köp av finansiella instrument och användning av kryptovaluta.

På senare år har tillsynsmyndigheter och finansiella institutioner blivit bättre på att upptäcka och förhindra smurfing genom användning av avancerad analys, machine learning och annan teknologisk utveckling.

Utmaningen är dock fortfarande betydande på grund av nya, alltmer sofistikerade smurfingmetoder.

Att inte upptäcka och mildra smurfingaktiviteter kan få allvarliga juridiska och ekonomiska konsekvenser. Dessutom leder penningtvätt till att hundratals miljarder kronor rör sig utanför det lagliga svenska finansiella systemet varje år.

Så håller smurfingbeteenden på att förändras

Att hålla jämna steg med utvecklingen av smurfingbeteende blir allt svårare. Kriminella är som regel snabba med att anamma ny teknik, vilket kan göra nya metoder svårare att upptäcka. 

En rad olika faktorer bidrar till att smurfingbeteenden håller på utvecklas och anta nya former.

  • Kryptovalutor

Smurfare utnyttjar i allt högre grad kryptovalutor på grund av anonymiteteten och lättheten i att använda dem för att genomföra gränsöverskridande transaktioner. Digitala plånböcker och decentraliserade börser komplicerar spårbarheten av dessa medel.

  • Digitala betalningsplattformar

Smurfare utnyttjar i hög grad olika digitala betalningsplattformar för att distribuera små summor pengar, vilket komplicerar spårningsprocessen.

Användningen av peer-to-peer-betalningssystem, som till exempel Swish, ökar för till synes harmlösa transaktioner, vilket gör det svårt att upptäcka.

  • Ny teknik och AI

AI kommer att förändra många aspekter av vårt samhälle, och det gäller även penningtvätt. 

Användningen av automatiserade system och artificiell intelligens (AI) för att genomföra transaktioner i mönster som efterliknar legitimt beteende ökar, vilket gör övervakningen mer utmanande.

Dessutom kan cyberattacker användas för att underlätta smurfing och få tillgång till konton för att utföra små transaktioner som leder pengar till olagliga nätverk.

  • Användning av tredje part och mulor

Det finns en ökande trend att rekrytera penningkurirer via sociala medier och jobbannonseringsplattformar, som riktar sig till intet ont anande individer för att överföra och ta ut olagliga medel.

Dessutom har smurfing blivit en alltmer organiserad verksamhet som ofta involverar internationella nätverk som använder individer i olika jurisdiktioner för att utföra aktiviteten, vilket komplicerar övervakningen.

  • Integration i legitim affärsverksamhet

Penningtvättare integrerar i allt högre grad smurfverksamhet inom små, kontantintensiva företag för att blanda olagliga medel med legitima intäkter.

Att använda kommersiella transaktioner för att dölja medlens olagliga ursprung, genom att över- eller underfakturera varor och tjänster, är en mer sofistikerad, och allt vanligare, form av smurfing.

Många penningtvättare är dessutom snabba med att utnyttja skillnader i regelverk mellan jurisdiktioner och bedriver smurfing i verksamheter i länder med svagare tillämpning av penningtvätt.

Strategierna för att bekämpa smurfing

För att effektivt upptäcka smurfing måste finansiella institutioner och andra aktörer som är involverade i förflyttning eller förvaltning av medel ta ett helhetsgrepp

Det bör omfatta den senaste teknologin, regelefterlevnad, utbildning av anställda och samarbete mellan bolag och myndigheter.

  • Avancerade analysverktyg

Machine learning och AI kan hjälpa till att analysera transaktionsmönster och identifiera avvikelser som kan tyda på smurfing. Systemen kan lära sig av historiska data för att förbättra identifieringen över tid.

Big data-lösningar kan bearbeta och analysera stora mängder transaktionsdata i realtid och upptäcka potentiellt misstänkta aktiviteter bland vanliga kundtransaktioner.

  • Vattentäta rutiner för kundkännedom

Bolag bör få på plats gedigna rutiner för kundkännedom, framförallt för kunder som är involverade i högriskaktiviteter eller som visar tecken på misstänkt beteende. Detta inkluderar att verifiera källan till medlen och syftet med transaktionerna.

Det bör ske löpande övervakning av kundernas aktiviteter och uppdatering av deras riskprofiler baserat på nya transaktioner och beteenden.

  • Spårbarhet och transparens

Att använda geolokaliseringsdata för att identifiera transaktioner som är ovanliga för en kunds etablerade mönster kan hjälpa till att upptäcka smurging till exempel transaktioner i högriskländer eller som inte överensstämmer med kundens profil.

Verksamheter bör utforska användningen av block chain och distribuerade databastekniker för att öka transparensen och spårbarheten av transaktioner, vilket gör det svårare för smurfare att dölja sin verksamhet.

Nyckeln är att vara anpassningsbar och vaksam, eftersom smurfare kontinuerligt utvecklar sina tekniker för att undgå upptäckt. Som tur är kan utvecklingen av ny teknik bidra till en ökad detektionsförmåga och träffsäkerhet.

Bolag under tillsyn bör öka medvetenheten och kunskapen hos anställda genom regelbunden utbildning. Dessutom bör samarbeten med andra aktörer och tillsynsmyndigheter få fokus för att dela information, erfarenheter och förbättra förmågan att bekämpa finansiell brottslighet.

Relaterat innehåll

An aerial view of Stockholm cityscape with Avicii Arena in the background.
Blog

EU:s nästa steg inom AML - allt du behöver veta

Den Europeiska unionen har tagit fram ett nytt AML-paket för att ytterligare stärka kampen mot finansiell brottslighet inom Europa. En viktig del är den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt (Anti-Money Laundering Authority, AMLA).

Man in a white shirt sitting at a desk with a pen in his hand, looking into the distance.
Blog

En introduktion till PEP-screening

Politiskt exponerade personer, PEP, är personer som är eller har varit betrodda med centrala offentliga funktioner, till exempel regeringstjänstemän, politiker, högt uppsatta militärer och deras närmaste släktingar eller nära medarbetare.