Do you want to switch language?

EU:s nästa steg inom AML - allt du behöver veta

Den Europeiska unionen har tagit fram ett nytt AML-paket för att ytterligare stärka kampen mot finansiell brottslighet inom Europa. En viktig del är den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt (Anti-Money Laundering Authority, AMLA).
An aerial view of Stockholm cityscape with Avicii Arena in the background.

I syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism har Europeiska unionen (EU) tagit fram ett omfattande lagstiftningspaket. AML-paketet innehåller en EU-förordning om en gemensam regelbok, ett nytt direktiv och en förordning om inrättande av en ny AML-myndighet.

Ett viktigt inslag är ett nytt organ för bekämpning av penningtvätt (AMLA), som väntas inleda sin verksamhet år 2025. AMLA kommer att syfta till att förbättra medlemsländernas samarbete och standardisera tillämpningen av AML-åtgärder. I den här artikeln går vi in på några detaljer i AML-paketet för att hjälpa dig att förbereda dig för de kommande förändringarna.

Vad är AML-paketet? En kortfattad beskrivning 

EU:s medlemsländer har länge yttrat ett behov av en mer harmoniserad lagstiftning, praxis och en gemensam strategi för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Några utmaningar med den nuvarande lagstiftningen är:

 • fragmenterade regler;
 • ojämn övervakning;
 • begränsningar i samarbetet mellan finansunderrättelseenheter i hela EU.

Därför utarbetades ett lagstiftningspaket om bekämpning av penningtvätt, det s.k. AML-paketet, som innehåller regler för:

 • effektivt genomförande av befintliga regler;
 • en enhetlig lagstiftning bland EU:s medlemmar;
 • övervakning på europeisk nivå;
 • stöd för lokala finansunderrättelseenheter;
 • bättre användning av information för att verkställa strafflagstiftning.

AML-paketet består av tre rättsakter:

 • En ny EU-förordning (AML-förordningen), som ersätter större delen av det fjärde penningtvättsdirektivet ;
 • Ett nytt EU-direktiv (6:e penningtvättsdirektivet), som ersätter delar av 4:e penningtvättsdirektivet som inte överförs till förordningen;
 • En ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt (AMLA) som skapar en ny myndighet på EU-nivå.

Förordningen kommer att gälla från mitten av 2027 och direktivet ska vara implementerat i nationell lagstiftning från mitten av 2027. AMLA kommer att påbörja sin verksamhet 2025 och vara placerad i Frankfurt.

Syftet med myndigheten för bekämpning av penningtvätt Anti-Money Laundering Authority (AMLA)

Den nya Anti-Money Laundering Authority, AMLA, syftar till att stärka EU:s försvar mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom att förbättra medlemsländernas samarbete och standardisera tillämpningen av AML-åtgärder.

AMLA kommer bland annat att bidra till:

 • Harmonisering och samordning av de finansiella och icke-finansiella sektorernas tillsynspraxis;
 • tillsyn av gränsöverskridande finansiella enheter med hög risk;
 • samordna de finansiella underrättelseenheterna i EU:s medlemsländer.

Det Europeiska rådet kommer att ge AMLA befogenhet att direkt övervaka vissa typer av kredit- och finansinstitut, leverantörer av kryptotillgångstjänster och icke-finansiella företag som är skyldiga att följa AML-reglerna.

Detta inkluderar enheter som fastighetsmäklare, advokater och revisorer. AMLA:s tillsyn kommer att säkerställa att dessa företag följer de nya reglerna och bidrar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rådet kräver också att myndigheten ska kunna utöva tillsyn över upp till 40 grupper och enheter, åtminstone i den första urvalsprocessen, och säkerställa att tillsynen omfattar hela marknaden.

Syftet med AML-förordningen

AML-förordningen kommer att harmonisera lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt i medlemsländerna genom att ersätta nationell lagstiftning enligt det tidigare direktivet med en direkt tillämpbar förordning.

Förordningen kommer att vara direkt inriktad på kredit- och finansinstitut, utpekade icke-finansiella företag och specifika yrkesgrupper som advokater och revisorer.

Det primära målet är att skapa en enhetlig uppsättning av regler i hela EU som kan tillämpas och verkställas på ett mer konsekvent sätt.

Förordningen innehåller detaljerade bestämmelser om kundkännedom och verkligt huvudmannaskap och anger vilka befogenheter de nationella tillsynsmyndigheterna och finansunderrättelseenheterna har.

Målet är att öka medlemsstaternas konkurrenskraft och påskynda utvecklingen genom harmoniserad lagstiftning.

Andra ändringar som ingår i paketet

Skärpta AML-regler för kryptovalutor

Reglerna är till för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism kommer också att gälla för kryptovalutor.

Enligt lagstiftningen måste leverantörer av kryptotjänster genomföra en kundkännedomsanalys på sina kunder och rapportera misstänkt aktivitet till finansunderrättelseenheter.

De måste också tillhandahålla information om de avsändare och mottagare som är involverade i överföringar av kryptotillgångar för att säkerställa spårbarhet och förhindra misstänkta transaktioner.

AML-bestämmelser för länder utanför EU

EU kommer att upprätta en "svart lista" och en "grå lista" över länder utanför EU.

Den "svarta listan" kommer att omfatta länder med betydande brister i sina system för bekämpning av penningtvätt, medan den "grå listan" kommer att omfatta länder som har åtagit sig att åtgärda dessa brister. Detta kommer att göra det möjligt för EU att vidta lämpliga åtgärder för att minska de risker som tredjeländer utgör. Verksamheter under tillsyn bör vara medvetna om dessa listor och de konsekvenser de kan få för deras verksamhet, särskilt om de har kontakter med enheter i dessa länder.

Kontantbetalningar kommer att omfattas av en EU-gemensam maxgräns på 10.000 euro, vilket gör det svårare för brottslingar att tvätta pengar.

Hur ditt företag kan förbereda sig för AML-reglerna

Finansiella institut bör noga följa den juridiska och tekniska utvecklingen inom sina verksamhetsområden för att hålla jämna steg med de lagstadgade kraven. Det är viktigt för din verksamhet att ligga steget före i förberedelserna. Du kan behöva införa nya tekniska verktyg för efterlevnad av AML, anställa personal med särskild AML-kompetens och justera interna rutiner och regler för att uppfylla de nya kraven. Dessa förberedelser kommer att hjälpa din verksamhet att undvika potentiella problem med bristande efterlevnad och bibehålla en konkurrensfördel.

Slutsats

AML-paketet och AMLA är ett viktigt steg mot att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism inom EU.

De syftar till att förbättra medlemsländernas samarbete och standardisera tillämpningen av AML-åtgärder.

AMLA kommer att spela en avgörande roll för att säkerställa att institutionerna följer de nya reglerna, vilket bidrar till det övergripande målet att förhindra olaglig verksamhet.

Eftersom AML-paketet förväntas börja tillämpas 2027 måste företag och institutioner förbereda sig för att undvika potentiella problem med bristande efterlevnad.