Do you want to switch language?

Så har AML-specialistens roll förändrats

Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.
A woman sitting at a desk in an office with a laptop and coffee cup in front of her, looking to her left.

Effektiva efterlevnadsprogram kräver rätt kombination av teknik och kunskap.

I takt med att ekonomisk brottslighet blir mer komplex och tillsynsmyndigheterna höjer sina krav, har AML-avdelningarna fått ökad betydelse.

AML-specialister har kunskapen, färdigheterna och erfarenheten för att utforma, implementera och upprätthålla effektiva program för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

De måste också kunna analysera och utreda misstänkt finansiell verksamhet och rapportera den till berörda myndigheter.

Men det är svårt att hitta den specialistkompetens som behövs. Snabbt föränderliga regler och framväxten av avancerad teknik har skapat ett behov av allt djupare och avancerade kunskaper.

Arbetsmarknaden har inte hängt med i förändringarna, och företagen har svårt att hitta de rätta kandidaterna.

Enligt en rapport från ACAMS, en tidning för verksamma inom bekämpning av penningtvätt, har efterfrågan på AML-specialister ökat med 58% sedan 2016. Rapporten visade också att de tjänar 31% mer än genomsnittet.

AML-specialistens föränderliga roll

Anledningen till denna kompetensbrist är att AML-specialistens roll har utvecklats under de senaste årtiondena.

Det kan förklaras genom den allt mer komplexa ekonomiska brottsligheten, framväxten av ny teknologi, samt ökade krav på regelefterlevnad.

Dan Sjöholm, medgrundare och Chief Strategy Officer på Trapets, har observerat denna förändring:

“Bekämpning av penningtvätt har utvecklats avsevärt sedan början av 2000-talet. Då låg fokusen på efterlevnad och den juridiska aspekten. Nu är AML-specialist en mångfacetterad roll som kräver en djup förståelse för data, beteendeanalys, teknik och finans, för att verkligen förstå och greppa komplexiteten i den finansiella brottsligheten. Det innebär en större utmaning för företagen att hitta rätt kompetens.”

Detta är några de viktigaste faktorerna som har förändrat AML-specialistens roll:

1. Förstå teknik och komplex data

AML-specialister har blivit mer innovativa och digitala i sitt sätt att upptäcka, förebygga och rapportera finansiell brottslighet.

De har anammat nya verktyg och metoder, såsom avancerad nätverksanalys och artificiell intelligens för ökad effektivitet och träffsäkerhet.

De börjat titta på nya datatyper, till exempel olika typer av transaktioner, beteenden och externa källor, för att kunna utföra bättre riskbedömningar och utredningar.

2. Från regelefterlevnad till helhetssyn

AML-specialister har gått från ett efterlevnadsinriktat tankesätt till ett riskbaserat tankesätt. De har därmed utvecklat en mer övergripande syn på finansiell brottslighet.

De har gått bortom de traditionella delarna av AML, bedrägeri, sanktioner och antikorruption, och har i större utsträckning fått ett mer omfattande och samordnat sätt att bekämpa finansiell brottslighet.

De har också anpassat sin strategi och riskaptit till sin organisations affärsmål och värderingar.

3. Ökat samarbete med olika intressenter

AML-specialister har ökat sitt samarbete och kommunikation med interna och externa intressenter.

De har engagerat sig mer proaktivt och konstruktivt med tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter och branschkollegor för att dela bästa praxis, information och insikter om trender och utmaningar inom bekämpning av finansiell brottslighet.

De har också aktivt jobbat med att förstärka de interna kunskaperna och förmågorna för att säkerställa att alla i verksamheten är medvetna om och engagerade i sina AML-ansvar.

AML-avdelningens framtid

Efterfrågan på AML-specialister förväntas fortsatt öka de kommande åren eftersom den finansiella brottsligheten blir alltmer komplex.

Genom att utveckla dina eller ditt teams AML-färdigheter kan din organisation hänga med i den snabba utvecklingen som sker på detta område.

“AML-avdelningens roll utvecklas så snabbt att det nästan är omöjligt att hitta de kunskaper som behövs på den nuvarande arbetsmarknaden. Företagen måste istället vara drivkraften i denna förändring. De måste höja personalkompetensen, investera kraftigt i utbildningsprogram och ligga steget före när det kommer till trenderna inom bekämpning av finansiell brottslighet”, säger Dan Sjöholm.

Vår expertis

Allt vi gör grundar sig i expertis. Med omfattande erfarenhet inom bekämpning av penningtvätt vet vi vad som krävs för att driva ett framgångsrikt AML-program.

Vårt team består av jurister, ingenjörer, systemvetare, implementeringsexperter och många fler. Tillsammans har vi utvecklat lösningar som hjälper företag att effektivt bekämpa finansiell brottslighet.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur din organisation kan hålla sig steget före i kampen mot finansiell brottslighet.

Ligg steget före

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur din organisation kan hålla sig steget före i kampen mot finansiell brottslighet.