Do you want to switch language?

Kundkännedom har aldrig varit viktigare

Att veta vem man gör affärer med är mer relevant än någonsin. Med den organiserade brottsligheten på uppgång, visar globala rapporter att svenska bolag brister i arbetet med regelefterlevnad.
A silhouette of a person working at a desk with a computer and other equipment, seen through a circular window. 

Sverige sticker ut globalt när det kommer till bekämpning av penningtvätt - men inte i positiv bemärkelse. Globalt sett står brister i efterlevnadsarbetet för 10% av alla händelser inom finansiell brottslighet. Och i Sverige är hela 70%* av alla händelser kopplade till brister i efterlevnadsarbetet.

Samtidigt ser vi en aldrig förr skådad nivå av bred organiserad brottslighet i det svenska samhället, vars finansiering är djupt inrotad i det finansiella systemet.

Det har nyligen rapporterats om bankernas brister när det kommer till kundkännedom. Kriminella har utnyttjat banker för att låna pengar till finansiell brottslighet. Bolag världen över behöver växla upp i arbetet mot den finansiella brottsligheten.

Vad krävs för att svenska bolag ska täppa till gapen i deras regelefterlevnadsarbete, och på så sätt bidra till ett mer effektivt arbete mot finansiell brottslighet?

Regelkraven blir hårdare

EU och andra organ arbetar aktivt med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Sanktionerna för de som misslyckas att följa regelverken blir allt högre. Under 2025 väntas den omtalade Anti-Money Laundering Authority (AMLA) att etableras. 

När AMLA är på plats kommer den på EU-nivå samordna och granska medlemsstaternas arbete kring bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, samt utöva direkt tillsyn över ett de bolag som förknippas med högst risk. 

Detta är en viktig signal från EU, som vill betona att det här problemet bör tas på allvar.

Vad företagen kan göra

Företagen behöver skifta fokus från ren regelefterlevnad till att ta ett helhetsgrepp om kampen mot finansiell brottslighet. Länge har den legala aspekten varit central, där det var tillräckligt att checka boxarna för att uppfylla kraven.

Idag är det annorlunda. Ökad komplexitet och teknisk utveckling i kombination med alltmer sofistikerade metoder från kriminella är snabbt växande faktorer som alla bidrar till ett behov av att hantera frågan på ett annat sätt. Förutom att undvika höga sanktioner och skydda sitt företags anseende, handlar bekämpandet av finansiell brottslighet om att bidra till ett tryggt samhälle med lägre kriminalitet. Helheten har aldrig varit viktigare än nu. Det kommer att kräva tid och resurser, något som bolagen behöver planera för.

Riskexponeringen ökar i hela samhället och för alla typer av branscher. Därför är dessa steg nödvändiga för att uppnå ett helhetsgrepp i arbetet mot finansiell brottslighet:

1. Bättre data

Bolag under tillsyn behöver säkerställa utmärkt datakvalitet och tillgänglighet. Det innebär att de regelbundet behöver gå igenom, uppdatera, matcha och validera kunddata i deras system med hjälp av rätt teknik. De behöver även vara säkra på att datan de har är de mest aktuella och relevanta för ett specifikt syfte.

2. Tydliga processer och samarbete

Det har aldrig varit viktigare än nu att få på plats tydliga och säkra processer för ett företags AML-arbete som nu. Arbetet börjar med ett riskbaserat arbetssätt där riskmodellerna ligger till grund för det fortsatta arbetet. Det bör ske via en noggrann omvärldsanalys med den egna verksamheten och typen av kunder i fokus.

Olika avdelningar och funktioner behöver i större utsträckning samverka och dela information och kunskap för att förebygga och upptäcka potentiellt olagligt beteende. Flerpartskontroller bidrar till att ytterligare öka säkerheten.

3. Helhetsgrepp kräver ny kompetens

Förr var det jurister som utförde merparten av efterlevnadsarbetet. Nu är situationen annan. Givetvis krävs det spetskompetens inom juridik för att lyckas, men det är bara en del av ett stort pussel. Bolag behöver i allt större utsträckning se bekämpning av finansiell brottslighet som något hela organisationen jobbar med – där teknik, data, juridik och det kommersiella går hand i hand.

Det krävs det nya konstellationer som kan koordinera ett komplext arbete. Det behövs kunskap för att kunna utforma och upprätthålla ett effektivt AML-arbete inom såväl juridik som teknik, data, beteendevetenskap och ekonomi. Inte minst behövs en gedigen kunskap om den egna verksamheten och förståelse för hur den kan utnyttjas av kriminella.

4. Teknik som främjar kundkännedom

Bolag behöver i allt större utsträckning använda sig av teknik för att skydda sig och samhället från finansiell brottslighet. Bred, effektiv och djupgående kundkännedom bör stå högt på listan.

Dynamiska och regelbundna formulär bör skickas ut till samtliga potentiella, och existerande, kunder för att matcha deras svar mot deras faktiska beteenden. På så sätt kan bolagen utforma mer precisa riskbedömningar och undvika att göra affärer med kriminella. De behöver inte bara övervaka sina kunders transaktioner, utan även deras beteenden. Daglig screening mot PEP- och sanktionslistor bör vara en hygienfaktor.

Med rätt kunskap, teknik och processer kan bolag bidra till kampen mot den ökande finansiella brottsligheten.


Källor:

*2024 Money Laundering and Financial Crime Report
**LEDARE: Säkerheten är bankernas viktigaste framtidsfråga (di.se)

Prata med en expert

Vi hjälper dig med mer information och en genomgång av våra lösningar. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Relaterat innehåll

  • A woman sitting at a desk in an office with a laptop and coffee cup in front of her, looking to her left.

    Så har AML-specialistens roll förändrats

    Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.