Do you want to switch language?

En introduktion till PEP-screening

Politiskt exponerade personer, PEP, är personer som är eller har varit betrodda med centrala offentliga funktioner, till exempel regeringstjänstemän, politiker, högt uppsatta militärer och deras närmaste släktingar eller nära medarbetare.
Man in a white shirt sitting at a desk with a pen in his hand, looking into the distance.

Att förstå betydelsen av PEP-screening är helt avgörande, inte bara för att följa reglerna om penningtvätt, utan också för att effektivt identifiera och förhindra kriminellt beteende som kan skada företagets rykte.

PEP-screening är nödvändigt för att identifiera personer i politiskt utsatt ställning och personer med förhöjd risk för inblandning i korruption och olagliga finansiella aktiviteter.

I den här artikeln presenterar vi PEP-screening, dess betydelse, utmaningar, nyckelkomponenter och hur Trapets kan hjälpa dig att effektivt screena och identifiera personer i politiskt utsatt ställning (PEP).

Vad är PEP-screening?

PEP-screening är en kundkännedomsprocess som identifierar och utvärderar risken på politiskt exponerade personer (PEP) som en del av efterlevnaden av penningtvättslagen (Anti-Money Laundering Directives, AMLD).

Politiskt exponerade personer, PEP, är personer som är eller har varit betrodda med centrala offentliga funktioner, till exempel regeringstjänstemän, politiker, högt uppsatta militärer och deras närmaste släktingar eller nära medarbetare.

På grund av sina inflytelserika positioner och tillgång till tillgångar och medel kan dessa personer löpa högre risk att vara involverade i korruption och andra olagliga aktiviteter.

Varför är PEP-screening viktigt?

PEP-screening är inte bara ett lagstadgat krav, utan ett strategiskt verktyg för de finansiella insitutionerna. Det hjälper inte bara till att identifiera personer med förhöjd risk för inblandning i korruption, utan säkerställer också efterlevnad av branschstandardiserade AML-ramverk. Viktigast av allt är att det värnar om ditt företags integritet och skyddar det från potentiell skada.

PEP-screening är avgörande av följande skäl:

  • Förbättra din riskhantering: PEP-screening är en viktig del av en korrekt riskhanteringsstrategi och bidrar till att förhindra att din verksamhet används för att tvätta olagliga medel.
  • Följa AML-förordningarna: Finansiella institutioner måste utföra skärpt due diligence på PEP:er för att följa internationella AML-regler och riktlinjer, till exempel de som fastställts av Financial Action Task Force (FATF).
  • Skydda ditt företags rykte: Genom att identifiera potentiella risker i samband med PEP:er kan din verksamhet undvika det skadade anseende som kan uppstå genom att underlätta olagliga aktiviteter.

Vem behöver göra en PEP-screening?

Finansiella institut, inklusive banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och andra verksamheter, är nyckelspelare i PEP-screeningen.

De måste genomföra PEP-screening som en del av sina AML-program, vilket understryker deras avgörande roll i att upprätthålla det finansiella systemets integritet.

7 viktiga steg i en PEP-screeningprocess av hög kvalitet

PEP-screening är en omfattande process som är väsentlig för efterlevnaden av AML. Den omfattar flera viktiga steg som syftar till att identifiera potentiella risker och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

  1. Samla in kunddata: Samla in nödvändig information för att identifiera dina kunder, t.ex. namn, födelsedatum, adress och officiella identitetshandlingar.
  2. Använd teknik för att screena PEP:er: Använd AML-system för att analysera inmatningsparametrarna och jämför dem med en omfattande databas med politiskt exponerade personer.
  3. Upptäck falska positiva resultat: Identifiera och filtrera bort falska positiva resultat för att säkerställa att de personer som flaggas som PEP:er stämmer överens med verkligheten.
  4. Sätt ett riskvärde: Tilldela en risknivå till den identifierade PEP:n baserat på olika faktorer, inklusive dess position, ursprungsland och kända kopplingar.
  5. Genomför en utökad due diligence: Genomför en fördjupad utredning av de PEP:er som identifierats som högriskpersoner, vilket kan omfatta att verifiera källan till medel och förmögenhet, granska deras affärsförbindelser och förstå kontots eller transaktionens art och syfte.
  6. Dokumentera och rapportera: För detaljerade register över alla steg som tas under PEP-kontrollprocessen, inklusive hur beslut fattades och eventuell ytterligare information som upptäcktes.
  7. Genomför löpande övervakning: Övervaka affärsrelationen kontinuerligt för att upptäcka misstänkt aktivitet över tid, eftersom riskerna kan förändras.

Det är viktigt att notera att även om PEP:er är föremål för dessa ytterligare kontroller på grund av sin ställning och potentiella risk, betyder det inte att alla PEP:er är inblandade i olagliga aktiviteter. Processen är i sin natur förebyggande och en viktig del av AML-arbetet.

Hur Trapets kan hjälpa dig med PEP-screening

Den finansiella brottsligheten blir allt mer sofistikerad, så det är viktigt att noggrant granska dina ansökande kunder och utvärdera deras risknivåer innan de blir kunder.

Dessutom är screening av kunder en pågående process, och du måste övervaka dem regelbundet för att följa de rådande regelverken och förhindra finansiell brottslighet.

Med Trapets Screening kan du screena kunder med hjälp av säker teknik och uppdaterade datakällor. Det gör att du kan kontrollera dina kunder mot sanktioner samt PEP/RCA-listor.

Använd Trapets Screening för att effektivisera efterlevnaden, få kunder snabbare och säkrare, och förbättra dina riskbedömningar. Det minskar också det manuella arbetet med screening och gör att du kan fokusera på att identifiera och rapportera misstänkt aktivitet för att hålla ditt företag säkert.

Slutsats

Att förstå betydelsen av PEP-screening är avgörande för att finansinstituten ska kunna följa AML-reglerna och effektivt förhindra kriminellt beteende.

Genom att kontinuerligt övervaka och screena kunder kan finansiella institut effektivisera efterlevnaden, minska riskerna och skydda sig mot finansiell brottslighet.